Petit Press

SME.sk

Portál SME.sk svojim užívateľom poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb. Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti. Čo ponúkame: Reklamné bannery, mobilnú reklamu, videoreklamu i textovú reklamu (PR články). Server je začlenený do auditu návštevnosti AIMmonitor, priemernú návštevnosť nájdete v tabuľke nižšie; aktuálnu TU.

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:2 410 222
Počet reálnych užívateľov za týždeň*:1 422 564
Počet reálnych užívateľov za deň*: 526 057

*Zdroj: AIMmonitor, 2018, mesačný/ týždenný / denný priemer. 

Informácie a dokumenty o portáli Sme.sk

WWW Top reklamné formáty na Sme.sk podľa CTR

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227