Petit Press

SME.sk

Portál SME.sk svojim užívateľom poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb. Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti. Čo ponúkame: Reklamné bannery, mobilnú reklamu, videoreklamu i textovú reklamu (PR články). Server je začlenený do auditu návštevnosti IABmonitor, priemernú návštevnosť nájdete v tabuľke nižšie; aktuálnu TU.

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:2 541 565
Počet reálnych užívateľov za týždeň*:1 649 811
Počet reálnych užívateľov za deň*: 601 049

*Zdroj: IABmonitor, december 2019.
Mesačný priemer RU je za 1.1.-30.11.2019. Týždenný priemer RU je za 28.11.-1.12.2019. Denný priemer RU je za: 1.11.-30.11.2019. 
Ročná návštevnosť  za 1-12/2019 vo forme grafu je TU.
 

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227