Petit Press

SME.sk

Portál SME.sk svojim užívateľom poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb. Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti. Čo ponúkame: Reklamné bannery, mobilnú reklamu, videoreklamu i textovú reklamu (PR články). Server je začlenený do auditu návštevnosti IABmonitor, priemernú návštevnosť nájdete v tabuľke nižšie; aktuálnu TU.

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:

2 319 040

Počet reálnych užívateľov za týždeň*:

1 555 680

Počet reálnych užívateľov za deň*:

600 672

*Zdroj: IABmonitor, 2023.
 

Kontakt / Contact

          Email:[email protected]