Petit Press

SME.sk

Portál SME.sk svojim užívateľom poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb. Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti. Čo ponúkame: Reklamné bannery, mobilnú reklamu, videoreklamu i textovú reklamu (PR články). Server je začlenený do auditu návštevnosti IABmonitor, priemernú návštevnosť nájdete v tabuľke nižšie; aktuálnu TU.

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:2 614 107
Počet reálnych užívateľov za týždeň*:1 762 247
Počet reálnych užívateľov za deň*: 653 149

*Zdroj: IABmonitor, 2020.
 

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227