Petit Press

SME.sk

Internetu v našom inzertnom portfóliu dominuje portál Sme.sk, najnavštevovanejší spravodajský web na Slovensku. Svojim bezmála 2,3 miliónom užívateľov poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb.  Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti, tipy a rady nájdete aj na našom blogu Reklama.sme.sk. Čo ponúkame: Reklamné bannery, mobilnú reklamu, videoreklamu i textovú reklamu (PR články). Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás, alebo si pozrite odpovede na často kladené otázky. Máte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa. Čo je nové v reklame na Sme.sk? Sledujte reklama.sme.sk/#news. Server je začlenený do auditu návštevnosti AIMmonitor, pozrite si jeho návštevnosť:

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:

2 282 876

Počet reálnych užívateľov za týždeň*:

1 306 845

Počet reálnych užívateľov za deň*:

 445 180

*Zdroj: AIMmonitor, 2016, mesačný/ týždenný / denný priemer

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
          Blog, FacebookTwitter
          Máte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa. 

NENAŠLI STE ĆO STE HĽADALI?