Aktuálny dátum: 23.11.2014 10:25:02

Sme.sk

 

Internetu v našom portfóliu dominuje portál Sme.sk, najnavštevovanejší spravodajský web na Slovensku, priekopník v oblasti blogov, sociálnych sietí či internetovej televízie. Sme.sk svojim užívateľom poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb. Spolu s množstvom inovatívnych reklamných formátov poskytuje pestré možnosti na efektívnu bannerovú, textovú či mobilnú reklamu 24 hodín denne. Server SME.sk je začlenený do auditu návštevnosti AIMMonitor, súčasťou ktorého je aj meranie sociodemografie návštevníkov, čím disponuje nielen transparentnými dátami o počte, ale i kvalite svojich užívateľov. Optimálne produkty vám radi odporučia naši špecialisti. Tipy a rady nájdete aj na blogu Novinky o inzercii na Sme.sk.


Počet reálnych užívateľov za mesiac: 2 095 564 
Počet reálnych užívateľov za týždeň* : 1 129 578
Počet reálnych užívateľov za deň* : 379 902

Zdroj dát návštevnosti: AIMMonitor 08/2014, *týždenný/denný priemer 

  
Cenníky inzercie na Sme.sk

Cenník plošnej reklamy na Sme.sk platný od 7.7.2014
Cenník plošnej reklamy na Sme.sk platný od 1.4.2014
Cenník textovej reklamy na Sme.sk platný od 1.5.2014
Cenník videoreklamy na Tv.sme.sk platný od 1.11.2012
Cenník reklamy v mobilných aplikáciách Sme.sk a na m.sme.sk platný od 19.8.2014
Cenník mediálnej a charitatívnej reklamy na Sme.sk platný od 15.6.2013
  

Technické špecifikácie a ukážky formátov

Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk - formáty Rich media & Rising Stars platné od 7.7.2014
Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk pre štandardné formáty platné od 8.7.2014
Interaktívne ukážky a popis hlavných reklamných formátov
Pravidlá pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov zobrazovaných na internete

Informácie a dokumenty o portáli Sme.sk

Inovatívne formáty Sme.sk - IAB Rising Stars
Predstavenie spravodajského portálu Sme.sk
Základné pojmy internetovej inzercie, prečo inzerovať na Sme.sk
Inzercia v mobilných aplikáciách a mobilnej verzii SME.sk
Predstavenie ženských webov Sme.sk
Týždenný počet návštevníkov a kapacita impresií na Sme.sk
Top reklamné formáty na Sme.sk podľa CTR
Sociodemografický profil užívateľov Sme.skPricelists & specifications of online advertising at Sme.sk

Price List for banner advertising at Sme.sk (valid from 07/07/2014)
Price List for banner advertising at Sme.sk (valid from 01/04/2014)
Basic Specifications for Display Advertisement at Sme.sk 
Price List for text advertising at Sme.sk (valid from 01/05/2014)
Price List of Tv.sme.sk advertising in the video player (valid from 01/11/2012)
Price List for advertising at Sme.sk mobile applications and at m.sme.sk site (valid from 19/08/2014)
Weekly number of unique users and impressions capacity of Sme.sk
  Contact us by email 

Dôležité informácie a dokumenty (Important info & documents) 

Všeobecné obchodné podmienky
General terms and conditions
Pravidlá pre zverejňovanie politickej inzercie
Objednávkový formulár online online inzercie - na stiahnutie
 

Súvisiace odkazy (Related links)

Kontakty - inzercia (Contacts to advertising office)
Ako sa ku nám dostanete (How to find a route to Petit Press)
 www.sme.sk
Audit návštevnosti slovenských internetových stránok (Audit of Slovak websites)
IAB Slovník internetovej reklamy
 Štandardy IAB pre plošnú reklamu
 Cenníky inzercie na Sme.sk
          #smesk_advertising