Petit Press

Ukážky videoformátov na Sme.sk

Nižšie uvádzané videoformáty sú informatívne, netvoria kompletný zoznam možností a neobsahujú podrobnú technickú špecifikáciu ani pravidlá pre tvorbu podkladov inzercie. Aktuálne možnosti a záväzné špecifikácie nájdete v aktuálnom cenníku videoreklamy na Tv.sme.sk TU. Sme.sk ponúka aj štandardné bannerové formáty, mobilné formáty a textovú reklamu

Videoformáty

Novinka: Video v článkoch 
Video formát sa načíta používateľovi priamo v článku, približne po prvých 500 znakoch. Video prehrávač spustí automaticky reklamu klienta až vtedy, keď bude celý zobrazený ma obrazovke čitateľa. Zvuk si môže používateľ aktivovať prejdením myšou nad prehrávačom, alebo kliknutím na ikonu pre zapnutie zvuku. Klient môže použiť vlastný merací pixel a reklamný systém poskytne štatistiky o viditeľnosti a prehratí video reklamy. Ak používateľ reklamu odscroluje skôr, ako dopozerá video, video sa pauzne a spustí sa automaticky keď sa nascroluje používateľ naspäť tak, že má celú plochu na obrazovke. Technická špecifikácia formátu je v samostatnom dokumente na adrese: https://goo.gl/HdiLTQ. Ukážka formátu TU.

Pre-roll spot (videoreklama pred videom)

Zobrazuje sa vo všetkých videách na titulnej stránke a v sekciách SME.sk. Reklamný spot sa spúšťa pred videom. Dĺžka trvania videa 15 sekúnd (resp. 30 sekúnd, ak sa po 15 sekunde zobrazí vo videu funkčný nápis "PRESKOČIT REKLAMU", s odpoctom sekúnd). Video formát: FLV (Flash Video) v pomere strán 16:9. Maximálny video bitrate 640 kBit/sek. Audio stopa: mono alebo stereo. Audio bitrate: 128 kBit/sek. Každé FLV video musí byť validné a musí obsahovať metadata (nie externé metadata). Prehrávanie bude zabezpečené jednoduchým http download alebo rtmp stream. Po kliknutí na prehrávajúcu sa reklamu bude načítaná prednastavená url adresa. Presnú špecifikáciu podkladu upravuje Cenník videoreklamy na Tv.sme.sk dostupný TU.

Post-roll spot (videoreklama za videom)
Zobrazuje sa vo všetkých videách na titulnej stránke a v sekciách SME.sk. Po prehratí celého videa sa automaticky spustí reklamný spot. Trvanie odporúčané: 30 sek (max. 3 min.). Video formát: rovnaký ako pri Pre-roll spote, vrátane v pomeru strán 16:9. Presnú špecifikáciu podkladu upravuje Cenník videoreklamy na Tv.sme.sk dostupný TU.

Mid-roll (videoreklama – počas videa)
Počas prehrávania videa sa zobrazí náhľad spotu alebo logo inzerenta. Kliknutím na tento náhľad sa preruší prezerané video a spustí sa reklamný spot inzerenta. Po jeho prehraní pokračuje pôvodné video. Trvanie odporúčané: 10 sek. (max. 15 sek.). Video formát: rovnaký ako pri Pre-roll spote, vrátane v pomeru strán 16:9. Zobrazuje sa vo všetkých videách na titulnej stránke a v sekciách SME.sk. Presnú špecifikáciu podkladu upravuje Cenník videoreklamy na Tv.sme.sk dostupný TU.

Komerčné video na Hlavnej stránke SME vo veľkom boxe
Doba zverejnenia 24 hodín - *Denný počet PV, HP 781 808 - *Denný počet RU - 217 761 - Zverejnenie Komerčného videa na Hlavnej stránke Sme.sk po dohode so zástupcom redakcie na 24 hodín (v zmysle Pravidiel: http://goo.gl/9zLyab), bez obsahového spracovania komerčného videa zo strany Vydavateľa. V prípade požiadavky na obsahové spracovanie komerčného videa je táto služba zabezpečovaná v réžii TV SME alebo kreatívnym štúdiom Sme Creative - creative.sme.sk, pričom je spoplatnená osobitne. Podklady na dodanie: Video vo formáte (.avi, .mp4, .vid, .flv); titulok max. 100 znakov; perex max. 200 znakov (počty znakov sú vrátane medzier). Video je fyzicky umiestnené v sekcii TV.SME.sk na neobmedzene dlhú dobu. * Denný počet pageviews / reálnych užívateľov Hlavnej stránky: Priemer január 2016, pracovné dni. Zdroj: Aimmonitor.sk. Ceny upravuje upravuje Cenník videoreklamy na Tv.sme.sk dostupný TU.

Novinka: Komerčné video na Hlavnej stránke SME v malom boxe
Doba zverejnenia 24 hodín - *Denný počet PV, HP 781 808 - *Denný počet RU - 217 761 - Zverejnenie Komerčného videa na Hlavnej stránke Sme.sk po dohode so zástupcom redakcie na 24 hodín (v zmysle Pravidiel: http://goo.gl/9zLyab), bez obsahového spracovania komerčného videa zo strany Vydavateľa. V prípade požiadavky na obsahové spracovanie komerčného videa je táto služba zabezpečovaná v réžii TV SME alebo kreatívnym štúdiom Sme Creative - http://creative.sme.sk, pričom je spoplatnená osobitne. Podklady na dodanie: Video vo formáte (.avi, .mp4, .vid, .flv); titulok max. 64 znakov; perex max. 80 znakov (počty znakov sú vrátane medzier). Video je fyzicky umiestnené v sekcii TV.SME.sk na neobmedzene dlhú dobu. * Denný počet pageviews / reálnych užívateľov Hlavnej stránky: Priemer január 2016, pracovné dni. Zdroj: Aimmonitor.sk. Ceny upravuje upravuje Cenník videoreklamy na Tv.sme.sk dostupný TU.


Sme.sk ponúka aj štandardné bannerové formáty, mobilné formáty a textovú reklamu

Späť na prehľad online produktov

Späť k cenníkom reklamy


Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227