Petit Press

Textová reklama na Sme.sk

Nižšie uvádzané ukážky textovej reklamy sú informatívne, netvoria kompletný zoznam možností a neobsahujú podrobnú technickú špecifikáciu ani pravidlá pre tvorbu podkladov inzercie. Záväzné špecifikácie nájdete v Cenníku textovej reklamy na Sme.sk dostupnom TU. 
Sme.sk ponúka aj reklamné bannery štandardnémobilnú reklamu a videoreklamu
Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Možnosti umiestnenia PR článkov na Sme.sk

Natívny PR článok v sekcii Sme.sk. Ukážka TU; viac informácií TU.
PR článok na hlavnej stránke Sme.sk - na výber sú štyri pozície (A, B,C,D)
PR článok na hlavnej stránke sekcie ekonomika.sme.sk alebo index.sme.sk "A"; "B"; "C" pozície. Ukážka TU.
PR článok na hlavnej stránke sekcie sportnet.sme.sk "TOP"pozícia. Ukážka TU.
PR článok na hlavnej stránke vybranej sekcie Sme.sk "A"; "B"; "C" pozície (okrem Hlavnej stránky a sekcií Ekonomika a Index). Ukážka TU.

PR článok na stránke Tlacovespravy.sme.sk

Viac možností, ceny a špecifikácie: Cenník textovej reklamy na Sme.sk dostupný TU.

Odkaz na PR článok vo widgete Tlačové správy

Odkaz na PR článok vo widgete Tlačové správy na Hlavnej stránke Sme.sk, v spravodajskej a ekonomickej sekcii Sme.sk je umiestnený v prednostne zobrazovanej záložke "Vybrané" boxu "Tlačové správy". Ukážka jeho umiestnenia: Na hlavnej stránke Sme.sk; na ekonomika.sme.sk.

Viac možností, ceny a špecifikácie: Cenník textovej reklamy na Sme.sk dostupný TU. 

Prístup k službe Tlačové správy (neobmedzený počet PR článkov)

Prístup k službe Tlačové správy (neobmedzený počet PR článkov) ponúkame na tri, alebo šesť alebo dvanásť mesiacov. Každý časový variant pre registrovaného klienta, ktorý uhradí poplatok za službu znamená možnosť vo vlastnej réžii a maximálne operatívne zverejňovať si neobmedzené množstvo pr článkov na stránke tlacovespravy.sme.sk (viac o výhodách aj TU). Pozrite si aj často kladené otázky na tému Tlačové správy Sme 

Viac možností, ceny a špecifikácie: 
Cenník textovej reklamy na Sme.sk dostupný TU.

Sme.sk ponúka aj reklamné bannery štandardnémobilnú reklamu a videoreklamu.

Späť na prehľad online produktov

Späť k cenníkom reklamy

Kontakt / Contact

          Email:[email protected]
          Direct phone: +421 2 59 233 227