Petit Press

Textová reklama na Sme.sk

Nižšie uvádzané ukážky textovej reklamy sú informatívne, netvoria kompletný zoznam možností a neobsahujú podrobnú technickú špecifikáciu ani pravidlá pre tvorbu podkladov inzercie. Záväzné špecifikácie nájdete v Cenníku textovej reklamy na Sme.sk dostupnom TU. 
Sme.sk ponúka aj reklamné bannery štandardnémobilnú reklamu a videoreklamu
Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás, alebo si pozrite náš newsletter.

Možnosti umiestnenia PR článkov na Sme.sk

PR článok na hlavnej stránke Sme.sk - na výber sú štyri pozície (A, B,C,D)
PR článok na hlavnej stránke vybranej sekcie (napr. Ekonomika)
PR článok na stránke Tlacovespravy.sme.sk

Viac možností, ceny a špecifikácie: Cenník textovej reklamy na Sme.sk dostupný TU.

Odkaz na PR článok vo widgete Tlačové správy

Odkaz na PR článok vo widgete Tlačové správy na Hlavnej stránke Sme.sk, v spravodajskej a ekonomickej sekcii Sme.sk je umiestnený v prednostne zobrazovanej záložke "Vybrané" boxu "Tlačové správy". Ukážka jeho umiestnenia: Na hlavnej stránke Sme.sk; na ekonomika.sme.sk.

Viac možností, ceny a špecifikácie: Cenník textovej reklamy na Sme.sk dostupný TU. 

Prístup k službe Tlačové správy (neobmedzený počet PR článkov)

Prístup k službe Tlačové správy (neobmedzený počet PR článkov) ponúkame na tri, alebo šesť alebo dvanásť mesiacov. Každý časový variant pre registrovaného klienta, ktorý uhradí poplatok za službu znamená možnosť vo vlastnej réžii a maximálne operatívne zverejňovať si neobmedzené množstvo pr článkov na stránke tlacovespravy.sme.sk (viac o výhodách aj TU).
Príklad: zoznam správ zverejňovaných klientom SND v rámci prístupu k službe Tlačové správy. 

Viac možností, ceny a špecifikácie: 
Cenník textovej reklamy na Sme.sk dostupný TU.

Sme.sk ponúka aj reklamné bannery štandardnémobilnú reklamu a videoreklamu.

Tip: 
Pozrite si rebríček najčítanejších článkov servera Tlačové správy

Viac informácií o textovej reklame? - pozrite náš newsletter.

Späť k cenníkom reklamy na Sme.sk. 

Kontakt / Contact

          Emailinternet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
          Visit our Blogfollow us on Facebook & Twitter Google Plus & Blogger
          Máte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa.