Petit Press

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva Petit Press, a.s.     

ÚVODNÁ ČASŤ
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku periodík vydavateľstva Petit Press, a.s. formou predplatného (ďalej iba „všeobecné podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy medzi predplatiteľmi a platcami periodík vydavateľstva Petit Press, a. s. (ďalej iba „periodiká“) a spoločnosťou Petit Press, a. s. IČO: 35790253, so sídlom Lazaretská ulica číslo 12, Bratislava, PSČ: 811 08, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka číslo: 2471/B (ďalej iba „vydavateľ“ alebo „vydavateľstvo“). Každý taký zmluvný vzťah sa chápe ako „zmluva o predplatnom“.
2. Predplatiteľom sa rozumie osoba, ktorej sú periodiká vydavateľstva dodávané formou predplatného. Pre predplatiteľa platí časť B všeobecných podmienok v plnom rozsahu, pokiaľ predplatiteľ uzavrel zmluvu o predplatnom. Pokiaľ zmluvu o predplatnom uzavrela v prospech predplatiteľa iná osoba – platca, platí pre predplatiteľa časť B všeobecných podmienok primerane (ako pre osobu, v ktorej prospech bola uzavretá zmluva o predplatnom).
3. Platcom sa rozumie osoba, ktorá uzavrela zmluvu o predplatnom a platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa. Pre platcu platí primerane časť B všeobecných podmienok o predplatiteľovi (ako pre osobu, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy v prospech tretieho).
4. Zmluva o predplatnom sa riadi Obchodným zákonníkom, ak sú naplnené podmienky § 261 Obchodného zákonníka, v inom prípade Občianskym zákonníkom.
5. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, ktorý ju uzatvára, a platca, povinný zoznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami, vrátane cenníka predplatného, ktorý tvorí ich prílohu č. 2. Platca je povinný v rovnakej lehote oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami a zabezpečiť jeho súhlas s nimi.
6. Zmluva o predplatnom vzniká buď prvým doručením periodika predplatiteľovi zo strany vydavateľa na základe uskutočnenia objednávky predplatného (ďalej iba „objednávka“) zo strany predplatiteľa (resp. platcu) u vydavateľa, alebo doručením potvrdenia objednávky predplatiteľovi, podľa toho, ktorý z úkonov je vydavateľom uskutočnený skôr.
7. Objednávku je možné uskutočniť: vyplnením objednávkového formulára na internete, doručením riadne vyplneného objednávkového formulára uverejneného napr. v periodiku vydavateľovi, alebo objednávkou bez využitia formulára, doručenou osobne, poštou, faxom, elektronickou poštou, pokiaľ nie je v podmienkach marketingovej akcie uvedené inak. Povinný obsah objednávky je určený v prílohe č. 1 všeobecných podmienok. Predplatiteľ / platca je povinný uviesť v objednávke pravdivé údaje. Ak nie je objednávka úplná, nepovažuje sa za platne uskutočnenú, vydavateľ je však podľa svojho uváženia oprávnený akceptovať aj neúplné objednávky.
8. Akceptovanie objednávky potvrdí vydavateľ predplatiteľovi alebo platcovi, ktorý ju uskutočnil, písomne listom alebo elektronicky, zaslaním faktúry, alebo bankovej zloženky poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
9. Vydavateľ nie je povinný akceptovať objednávku a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, informovať.
Časť B
ZMLUVA O PREDPLATNOM

Článok 1
Predmet zmluvy
Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky periodika (ďalej iba predplatné) a predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu splatnú vždy za určité časové obdobie (ďalej iba predplatiteľské obdobie).

Článok 2
Doručovanie výtlačkov
2.1 Doručovanie objednaných výtlačkov denníkov bude zahájené najneskôr do 5 pracovných dní, doručovanie týždenníkov bude zahájené najneskôr do 14 pracovných dní a doručovanie dvojtýždenníkov a mesačníkov najviac do 21 pracovných dní od pripísania úhrady predplatného na účet vydavateľa.
2.2 Pri objednávkach v rámci marketingovej akcie nie je možné dohodnúť termín začiatku doručovania neskorší ako jeden mesiac od dátumu doručenia objednávky.
2.3 Výtlačok je doručený jeho vložením do poštovej schránky alebo osobným prevzatím poverenou osobou. Predplatiteľ je povinný zaistiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobiehajúcimi psami a pod.) alebo musí zaistiť možnosť osobného prevzatia doručovaných výtlačkov. Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom alebo názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo k poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred vytiahnutím nepovolanou osobou. Vydavateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete.
2.4 Denníky budú doručené v deň vydania. Vydavateľ nezodpovedá za neskoré doručenie v prípade, kedy oneskorenie v doručení vydavateľ nezavinil, najmä v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, aj pre tento prípad však primerane platí ustanovenie bodu 3.3 týchto všeobecných podmienok. Vydavateľ nezodpovedá za neskoré doručenie denníku tiež v prípade, keď miesto dodania denníku nebude dosiahnuteľné osobným automobilom.
2.5 Predplatené periodiká nie je možné doručovať mimo územia Slovenskej republiky.
Článok 3
Reklamácia
3.1 Ak vydavateľ nedoručí titul riadne a včas (nedoručenie predplateného počtu výtlačkov, nedoručenie denníku v deň vydania, týždenníka resp. dvojtýždenníka dva dni odo dňa vydania, doručenie neúplného alebo nekvalitne vytlačeného výtlačku a pod.), má predplatiteľ právo uplatniť reklamáciu u vydavateľa.
3.2 V záujme kvalitného a účinného vybavenia reklamácie, je nutné reklamáciu uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa vydania výtlačku, ktorého sa reklamácia týka. Pre lehoty na reklamácie predplatiteľov – spotrebiteľov platia platné zákonné ustanovenia.
3.3 V prípade oprávnenej reklamácie, ktorá bude uplatnená u vydavateľa ešte v deň vydania reklamovaných výtlačkov periodika a vydavateľom v tento deň uznaná, doručí vydavateľ predplatiteľovi dodatočne bezchybné výtlačky periodika v najbližšom možnom termíne. Ak nebude také dodatočné doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné podľa článku 7 alebo adekvátne predĺži predplatné obdobie, podľa voľby vydavateľa. Vydavateľ môže týmto spôsobom postupovať aj v prípade sporných reklamácií.
3.4 Zákonné práva spotrebiteľov nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za chyby výtlačku a uplatnenie nárokov z porušenia kúpnej zmluvy sa pre spotrebiteľov riadi ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka.
3.5 Reklamácie je možné uplatňovať na adrese sídla vydavateľa alebo v zákazníckom centre na čísle uvedenom v periodikách vydavateľstva.
Článok 4
Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke
4.1 Predplatiteľ je povinný oznámiť vydavateľovi bezodkladne každú zmenu v údajoch, ktoré vydavateľovi poskytol za účelom poskytovania predplatného (meno / názov, sídlo / miesto podnikania / bydlisko, adresa doručovania, bankový účet atď.) Vydavateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie titulu v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne. Bod 2.5 tejto zmluvy však týmto nie je dotknutý. Predplatiteľ je oprávnený požiadať vydavateľa o zabezpečenie zmeny spôsobu platenia ceny za predplatné (platobnou kartou, SIPO, bankovou zloženkou, inkasným prevodom, bankovým prevodom, faktúrou). Vydavateľ sa zaväzuje zaistiť zmenu spôsobu platenia ceny za predplatné v súlade s touto žiadosťou v najbližšom možnom termíne.
4.2 Predplatiteľ je oprávnený požiadať vydavateľa o zmenu počtu a určenia (podľa dní vydania v týždni) doručovaných výtlačkov. Ak dôjde v dôsledku akceptácie tejto zmeny vydavateľom k zvýšeniu ceny za predplatné, zaväzuje sa predplatiteľ platiť zvýšenú cenu za predplatné, vrátane doplatku za zostávajúcu časť príslušného predplatiteľského obdobia.
4.3 Ak nebude vyššie uvedená zmena označená ako dočasná s určením doby jej trvania, bude považovaná za zmenu trvalú.
4.4 Predplatiteľ je oprávnený požiadať o prerušenie doručovania titulu na určenú dobu (min. však na jeden týždeň), najdlhšie však na obdobie troch mesiacov. Vydavateľ nie je povinný dodávku prerušiť v prípade, keby celková doba prerušenia v priebehu jedného kalendárneho roku prekročila 6 mesiacov. Vydavateľ sa zaväzuje prerušiť doručovanie titulu v súlade s touto žiadosťou od najbližšieho možného termínu alebo od neskoršieho termínu určeného v žiadosti. Prerušenie doručovania denníku nie je možné pri zmluvách o predplatnom dohodnutých na obdobie 1 mesiac.
4.5 V prípade uskutočnenia zmien:
A) u fyzických osôb – nepodnikateľov je v písomnej forme s podpisom oprávnenej osoby vyžadované oznámenie zmeny týchto údajov: spôsob platby, počet odoberaných výtlačkov, zmena predplácaných dní, zmena platcu, číslo účtu, kód banky, SIPO,
B) u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sú všetky oznámenia zmien vyžadované v písomnej forme, a to s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.
Článok 5
Marketingové akcie
5.1 Marketingovou akciou sa rozumie akcia vydavateľa, v rámci ktorej vydavateľ ponúka a poskytuje zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) predplatiteľovi pre prípad, že bude v rámci tejto akcie uzatvorená zmluva o predplatnom.
5.2 Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom , ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
5.3 Objednávku je v prípade marketingovej akcie možné uskutočniť iba písomne s využitím objednávkového formulára (uverejneného vydavateľom napr. v denníku, týždenníku, na internete a pod.) a je ho nutné doručiť vydavateľovi poštou, osobne alebo elektronickou poštou. Vydavateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
5.4 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Ak dôjde v tomto období k prerušeniu doručovania výtlačkov podľa bodu 4.4, predlžuje sa obdobie trvania zmluvy o predplatnom o dobu prerušenia tak, aby obdobie, počas ktorej je titul doručovaný, dosiahlo povinné obdobie trvania zmluvy o predplatnom uvedené v podmienkach marketingovej akcie. Prerušenie je však pri zmluve o predplatnom uzatvorenej v rámci marketingovej akcie možné iba dvakrát v priebehu povinného obdobia trvania akcie a to najviac na celkovú dobu 3 mesiacov. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom (nepočítajúc obdobie prerušenia doručovania) nemôže byť znížený počet odoberaných výtlačkov a stanovený rozsah podľa bodu 4.2. Ak je zmluva o predplatnom uzatvorená so záväzkom na dobu určitú, stanovenú ako povinná doba v podmienkach marketingovej akcie, mení sa po uplynutí tejto doby zmluva o predplatnom automaticky na zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, pokiaľ s tým predplatiteľ nevyjadril najmenej 31 kalendárnych dní pred uplynutím záväzku svoj nesúhlas.
5.5 Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného.
5.6 Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať a nie je možné znížiť počet odoberaných výtlačkov podľa bodu 4.2, pokiaľ boli tieto výtlačky objednané na základe marketingovej akcie. Vydavateľ je oprávnený umožniť objednávateľovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v mesačných alebo inak stanovených splátkach. V prípade neuhradenia celej ceny za predplatné počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený dlžnú čiastku za obdobie trvania záväzku podľa bodu 7.7 ďalej vymáhať. Vydavateľ je ďalej v takom prípade oprávnený prestať objednávateľovi doručovať objednané periodiká s účinkami odstúpenia od zmluvy v deň, kedy takto prvýkrát objednávateľovi objednané periodikum nedoručil, alebo písomne od zmluvy odstúpiť s účinkami v deň doručenia odstúpenia objednávateľovi. Pokiaľ vydavateľ využije svoje právo podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený objednávateľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške plnenia objednávateľa, ktoré by mu patrilo za obdobie trvania záväzku, keby objednávateľ svoje povinnosti riadne plnil a vydavateľ by od zmluvy neodstúpil, po odpočítaní sumy predplatného, ktoré za toto obdobie objednávateľ už uhradil a ktoré sa objednávateľovi nevracia.
5.7 Predplatné objednané na základe bodu 5.1 nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Objednávateľ je oprávnený zmluvu uzatvorenú v rámci marketingovej akcie predčasne ukončiť písomným oznámením vydavateľovi so súčasným zaplatením odstupného určeného v podmienkach marketingovej akcie za podmienky, že objednávateľ nemá voči vydavateľstvu ku dňu doručenia tohto písomného oznámenia žiadne splatné neuhradené záväzky. Vydavateľ akceptuje takéto predčasné ukončenie objednávateľa zaslaním písomného potvrdenia.
5.8 Objednávku podľa bodu 5.1 je možné uskutočniť iba v prípade, ak objednávateľ nebol hocikedy v období posledných 6 mesiacov predplatiteľom príslušného titulu vydavateľstva a ak pre konkrétnu marketingovú akciu nie je stanovené inak. Počet výtlačkov musí byť obvyklý pre osobnú potrebu, v prípade, že objednávka toto množstvo prekročí, obmedzí vydavateľ počet dodávaných výtlačkov na obvyklý počet alebo objednávku nebude akceptovať.
Vydavateľ nebude objednávku podľa bodu 5.1 akceptovať najmä v prípade, keď:
a) predplatiteľom či platcom bol hocikedy v období posledných 6 mesiacov objednávateľ, osoba, v ktorej prospech objednávateľ zmluvu o predplatnom uzavrel, osoba objednávateľovi blízka, alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti a ďalej osoba, s ktorou tvorí objednávateľ holding (právnické osoby), ak nie je pre konkrétnu marketingovú akciu ustanovené inak,
b) predplatiteľ či platca je či v posledných troch rokoch bol v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľovi,
c) podľa uváženia vydavateľa nebude bonita predplatiteľa alebo platcu postačovať k úhrade ním prevzatých záväzkov,
d) predplatiteľ neobjednáva predplatné pre svoju osobnú potrebu,
e) objednávateľ uskutoční viac objednávok predplatného v rámci marketingových akcií.
5.9 V prípade, že dôjde v dobe trvania záväzku zo zmluvy o predplatnom uzatvorenej v rámci marketingovej akcie k jej zániku (napr. odstúpením), je predplatiteľ (platca) povinný vydavateľovi nahradiť všeobecnú cenu zvláštneho plnenia v peniazoch (uvedenú v podmienkach marketingovej akcie /v príslušnom inzeráte/ a na stránke predplatne.sme.sk) s tým, že zvláštne plnenie si objednávateľ ponechá. Zmluvné strany si plnenia poskytnuté do účinnosti odstúpenia nevracajú, objednávateľovi zostáva zachovaná povinnosť uhradiť cenu za predplatné do dňa účinnosti odstúpenia.
5.10 Zvláštne plnenie bude vždy odoslané na adresu platcu predplatného, a to aj v prípade, keď jeho príjemcom bude predplatiteľ ako osoba odlišná od platcu. Zvláštne plnenie bude odoslané na adresu platcu ako poštová zásielka alebo kuriérskou službou, a to do 30 pracovných dní od pripísania platby predplatného na účet vydavateľa.
5.11 Povinnosť vydavateľa dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď predplatiteľ poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné, alebo bude daný dôvod podľa bodu 5.8. písm. a), b), d), alebo e).
Článok 6
Ochrana dát, vrátane osobných údajov
6.1.1 Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov predplatiteľa a platcu vydavateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Rozsah osobných údajov je daný povinným obsahom objednávky a (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa), potrebnom pre potreby (za účelom) plnenia povinností vydavateľa zo zmluvy o predplatnom, vrátane súvisiacich vnútorných potrieb vydavateľa (sledovania a vyhodnocovania hospodárskej činnosti vydavateľa) a pre účely marketingu realizovaného vydavateľom (týkajúceho sa predaja periodík vydavateľstva a iných aktivít vydavateľstva). Údaje budú spracovávané vydavateľom (prípadne aj sprostredkovateľom) v elektronickej a inej podobe.
6.2 Vydavateľ si vyhradzuje právo spracúvať údaje predplatiteľa a platcu za účelom nevyhnutnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, vrátane vymáhania pohľadávok voči predplatiteľovi alebo platcovi podľa uváženia vydavateľa čo najúčinnejším spôsobom a v súlade so zákonom. Predplatiteľ a platca berú na vedomie, že vydavateľ je oprávnený na vymáhaním svojich pohľadávok poveriť tretiu osobu a za účelom vymáhania pohľadávok môže poskytnúť tejto osobe ich údaje.
6.3 Vydavateľ týmto informuje každého predplatiteľa/platcu – fyzickú osobu, ktorý podľa bodu 6.1 poskytol svoje údaje na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov (ďalej iba zákon):
Predplatiteľ/platca má právo na základe písomnej žiadosti od vydavateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého vydavateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak vydavateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu predplatiteľa/platcu. Právo používateľa na opravu alebo likvidáciu a likvidáciu uvedené vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Obmedzenie vydavateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi predplatiteľovi/platcovi a úradu. Predplatiteľ/platca na základe písomnej žiadosti má právo u vydavateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. Predplatiteľ/platca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u vydavateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka predplatiteľa/platcu je oprávnená, vydavateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie predplatiteľ/platca namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Predplatiteľ/platca na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u vydavateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu vydavateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Predplatiteľ/platca má právo žiadať vydavateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom vydavateľ je povinný žiadosti predplatiteľa/platcu vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia vydavateľ informuje predplatiteľa/platcu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Predplatiteľ/platca nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov predplatiteľa/platcu, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov vydavateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke predplatiteľa/platcu, alebo ak vydavateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov predplatiteľa/platcu. Ak predplatiteľ/platca uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom predplatiteľ/platca doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania; osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis predplatiteľa/platcu; kópiu zápisnice je vydavateľ povinný odovzdať predplatiteľovi/platcovi; (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa uvedenými spôsobmi a tento je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať vydavateľovi bez zbytočného odkladu. Predplatiteľ/platca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak predplatiteľ/platca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak predplatiteľ/platca nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť o poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania vybaví vydavateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie predplatiteľovi/platcovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ostatné vyššie uvedené žiadosti vybaví vydavateľ bezplatne. Vydavateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.
6.4 Predplatiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefónnych hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s vydavateľom prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronických komunikácii, môžu byť vydavateľom monitorované, a to výhradne za účelom záznamu transakcií, vnútornej kontroly poskytovaných služieb (zvyšovania ich kvality) a ďalej tiež ochrany práv vydavateľa. Monitorovaním sa rozumie najmä záznam.
6.6 Vydavateľ sa zaväzuje nepoužívať uvedené údaje za iným ako dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú právne predpisy.
6.7 Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o predplatnom, pokiaľ zákon neukladá inak.
Článok 7
Podmienky platenia ceny za predplatné
7.1 Predplatiteľ je povinný platiť vydavateľovi za dodávku titulov cenu za predplatné podľa aktuálneho cenníka vydavateľa. Cena už zahŕňa náklady na doručenie titulu. Cenník predplatného je prílohou č. 2 týchto obchodných podmienok.
7.2 Každú zmenu týkajúcu sa zmeny ceny predplatného vydavateľ oznámi predplatiteľom zaslaním bankovej zloženky s uvedením vyššej ceny alebo iným vhodným spôsobom, podľa zvoleného spôsobu platby. Ak predplatiteľ nesúhlasí so zmenou predplatného, môže od zmluvy o predplatnom odstúpiť podľa bodu 8.4. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia nie je oprávnený predplatiteľ, ktorý je zmluvne viazaný k dodržaniu dĺžky predplatného v súvislosti s marketingovou akciou, okrem prípadu, že by došlo k zvýšeniu jeho ceny za predplatné bez DPH o viac ako 15 %.
7.3 Predplatiteľské obdobia sú mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné, ak nie je vydavateľom stanovené inak.
7.4
7.4.1 Platba ceny za predplatné prebieha v dvoch režimoch v závislosti od toho, či je predplatiteľ
A) osobou, ktorá nie je platiteľom dane
B) platiteľom dane
Predplatiteľ (resp. platca) v objednávke uvedie, či požaduje vystavovať daňové doklady. Ak tak urobí, bude zaradený do kategórie právnických osôb a budú mu vystavované daňové doklady. Bez uvedenej žiadosti sa daňové doklady nevystavujú. Žiadosť o vystavovanie daňových dokladov musí byť doručená vydavateľovi v písomnej podobe (nová objednávka, zmena predplatiteľských údajov). Ak zvolí predplatiteľ (resp. platca) spôsob platby predplatného faktúrou, bude automaticky zaradený do režimu 7.4.1 b.
7.4.2 Cena za predplatné je splatná spravidla 14 pracovných dní pred predplatiteľským obdobím, ku ktorému sa platba vzťahuje.
7.5 Platba ceny za predplatné v režime 7.4.1.A osobou daňovo nepovinnou
7.5.1 Cena za predplatné je splatná podľa spôsobu platenia (7.5.3). Dátum splatnosti je uvedený na písomnej informácii o výške ceny.
7.5.2 Na cenu za predplatné ani iné platby podľa zmluvy o predplatnom nevystavuje vydavateľ daňový doklad.
7.5.3 Cena za predplatné sa platí týmito spôsobmi: platobnou kartou , prostredníctvom SIPO, bankovou zloženkou, inkasným prevodom, alebo bankovým prevodom.
7.5.4 Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky v prospech účtu vydavateľa.
7.5.5 Cena za predplatné platená platobnou kartou - v prípade mesačných, štvrťročných, polročných a ročných predplatiteľských období je prvým predplatiteľským obdobím nastávajúci mesiac, štvrťrok (v zmysle troch po sebe nasledujúcich mesiacov), polrok (6 po sebe nasledujúcich mesiacov) a rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov). Cenu za predplatné uhrádza predplatiteľ platobnou kartou cez systém banky vedúcej jeho účet.
7.5.6 Cena za predplatné platená prostredníctvom SIPO – výber platieb zabezpečí vydavateľ na základe údajov SIPO uvedených na objednávke.
A) mesačné predplatiteľské obdobie: V prípade, že objednávka bola uskutočnená do 6. dňa v kalendárnom mesiaci vrátane, je cena za predplatné za zostávajúcu časť mesiaca a nasledujúci mesiac platená bankovou zloženkou. Ak je objednávka uskutočnená 7. alebo neskorší deň v kalendárnom mesiaci, je cena za predplatné za zostávajúcu časť mesiaca a nasledujúce dva mesiace platená bankovými zloženkami. Prvé predplatné uhradené prostredníctvom SIPO je dva resp. tri mesiace od prijatia objednávky. Ďalšie predplatiteľské obdobie je vždy 1 mesiac a platba zaň je vyberaná prostredníctvom SIPO. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.
B) Štvrťročné predplatiteľské obdobie: V prípade objednávky uskutočnenej do 6. dňa v 1. mesiaci kvartálneho štvrťroka vrátane je prvé predplatiteľské obdobie - príslušná zostávajúca časť štvrťroka, v ktorom bola objednávka uskutočnená hradená prostredníctvom bankovej zloženky. Ak je objednávka uskutočnená 7. deň v 1.mesiaci alebo neskorší deň kalendárneho štvrťroka, je zostávajúca časť štvrťroka a nasledujúci štvrťrok hradený prostredníctvom bankovej zloženky. Každé ďalšie predplatiteľské obdobie zodpovedá jednému štvrťroku a platba zaň je vyberaná prostredníctvom SIPO. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená na avíze k platbe.
C) Polročné predplatiteľské obdobie: V prípade objednávky uskutočnenej do 6. dňa v piatom mesiaci kalendárneho polroka vrátane je predplatné za zostávajúci polrok hradené prostredníctvom bankovej zloženky. Ak je objednávka uskutočnená 7. alebo neskorší deň v piatom mesiaci, je prvé predplatiteľské obdobie - zostávajúca časť polroka, v ktorom bola objednávka uskutočnená spolu s nasledujúcim polrokom, hradené prostredníctvom bankovej zloženky. Každé ďalšie predplatiteľské obdobie zodpovedá jednému polroku a platba zaň je vyberaná prostredníctvom SIPO. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená na avíze k platbe.
D) Ročné predplatiteľské obdobie: V prípade objednávky uskutočnenej do 6. dňa v mesiaci október vrátane je predplatné za prvé predplatiteľské obdobie - zostávajúcu časť roka, v ktorom bola objednávka uskutočnená, hradené prostredníctvom bankovej zloženky. Ak je objednávka uskutočnená 7. alebo neskorší deň v mesiaci október, je prvé predplatiteľské obdobie - príslušná zostávajúca časť roka, v ktorom bola objednávka uskutočnená spolu s rokom nasledujúcim, hradené prostredníctvom bankovej zloženky. Každé ďalšie predplatiteľské obdobie zodpovedá jednému roku a platba zaň je vyberaná prostredníctvom SIPO. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená na avíze k platbe.
7.5.7 Cena za predplatné platená bankovou zloženkou – v prípade mesačných, štvrťročných, polročných a ročných predplatiteľských období je prvým predplatiteľským obdobím nastávajúci mesiac (nejedná sa o kalendárny mesiac), štvrťrok (v zmysle troch po sebe nasledujúcich mesiacov), polrok (6 po sebe nasledujúcich mesiacov) a rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov). Cena za predplatné za predplatiteľské obdobia je splatná na základe predvyplneného formulára bankovej zloženky, zaslaného predplatiteľovi, v deň splatnosti uvedený na bankovej zloženke. Táto banková zloženka musí byť predplatiteľovi odoslaná najneskôr 7 pracovných dní pred splatnosťou ceny za predplatné.
7.5.8 Cena za predplatné platená inkasným prevodom – povolenie k inkasu (platí aj pre sporožíro) – predplatiteľ je povinný doručiť vydavateľovi povolenie k inkasu potvrdené bankou vedúcou účet predplatiteľa (prípadne kópiu tohto povolenia). Predplatiteľ uvedie na povolení k inkasu ako variabilný symbol evidenčné číslo platcu, pridelené mu pri založení objednávky. Predplatiteľ zodpovedá za aktuálnosť povolenia. Dňom zaplatenia je deň pripísania inkasovanej čiastky v prospech účtu vydavateľa. V prípade mesačných, štvrťročných, polročných a ročných predplatiteľských období je prvým predplatiteľským obdobím vždy zostávajúca časť mesiaca, štvrťroka, polroka alebo roka a ďalšie predplatiteľské obdobia sú vždy 1 mesiac, štvrťrok, polrok, rok.
7.5.9 Cena za predplatné platená bankovým príkazom – v prípade mesačných, štvrťročných, polročných a ročných predplatiteľských období je prvým predplatiteľským obdobím nastávajúci mesiac, štvrťrok (v zmysle troch po sebe nasledujúcich mesiacov), polrok (6 po sebe nasledujúcich mesiacov) a rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov) a ďalšie predplatiteľské obdobia sú vždy jeden mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. Cenu za predplatné je predplatiteľ povinný hradiť bankovým príkazom v banke vedúcej jeho účet a to na základe avíza k platbe zaslaného vydavateľom, ktoré je vydavateľ povinný odoslať predplatiteľovi vždy najneskôr do 7 pracovných dní pred splatnosťou. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.
7.5.10 Ak vznikne z akéhokoľvek dôvodu (napr. reklamácie, zníženia počtu pôvodne objednaných kusov podľa článku 4.2, prerušenie dodávania denníka, ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o predplatnom a pod.), povinnosť vydavateľa vrátiť predplatiteľovi cenu za predplatné alebo jej časť (v prípade vystaveného daňového dokladu vystaví vydavateľ daňový doklad – dobropis), môže vydavateľ započítať voči tomuto svojmu záväzku akúkoľvek svoju pohľadávku voči predplatiteľovi.
7.6 Platba za predplatné v režime 7.4.1. B platiteľ dane
a) Predplatné je uhradené v plnej výške na základe predpisu predplatného do piatich pracovných dní pred dňom, v ktorom má začať doručovanie. Na základe úhrady predplatného v plnej výške vystaví vydavateľ predplatiteľovi daňový doklad, dátumom príjmu platby je pripísanie celej čiastky predplatného na účet vydavateľa.
b) Predplatné je považované za uhradené alebo čiastočne uhradené, pokiaľ predplatiteľ (platca), uvedie variabilný symbol, ktorý zodpovedá identifikácii položiek (číslo predpisu predplatného, číslo upomienky, príp. variabilný symbol uvedený na oznámení zápočtu) v mieste označenom ako variabilný symbol.
7.7 V prípade nezaplatenia predplatného ani na základe vydavateľom odoslanej upomienky bude dlžná čiastka ďalej vymáhaná. Nezaplatenie ceny za predplatné neznamená automatické ukončenie dodávky.
7.8 Vydavateľovi patria v prípade omeškania sa predplatiteľa s platbou úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, v prípade spotrebiteľov v zákonnej výške.
Článok 8
Trvanie a ukončenie zmluvy o predplatnom
8.1 Zmluva o predplatnom sa uzatvára buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú. Ak nie je doba trvania vyslovene dohodnutá, je zmluva uzavretá na dobu neurčitú. Zmluva o predplatnom musí byť dojednaná na dobu najmenej 1 mesiac.
8.2 Predplatiteľ je oprávnený zmluvu o predplatnom vypovedať kedykoľvek, to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzavretú na dobu 1 mesiac a pre zmluvu o predplatnom uzavretú v rámci marketingovej akcie, ktorú nie je možné počas trvania záväzku vypovedať. Zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej doby 1 mesiac začínajúcej prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede vydavateľovi alebo neskorším dňom určeným predplatiteľom vo výpovedi (rozhodujúci je obsah výpovede, nie jej označenie, napr. odhláška predplatného, žiadosť o ukončenie doručovania atď.).
8.3 Vydavateľ je oprávnený zmluvu o predplatnom kedykoľvek vypovedať, to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzatvorenú na dobu 1 mesiac. Zmluvný vzťah skončí uplynutím výpovednej doby 1 mesiac začínajúcej prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede predplatiteľovi alebo neskorším dňom určeným vydavateľom vo výpovedi.
8.4 Predplatiteľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnení, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ:
a) dôjde k zvýšeniu ceny za predplatné, odstúpenie musí byť doručené vrátane uvedenia dôvodu vydavateľovi najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, kedy bolo zvýšenie ceny za predplatné oznámené v súlade s bodom 7.2, to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzatvorenú v rámci marketingovej akcie počas doby trvania záväzku, ibaže došlo k zvýšeniu ceny za predplatné u daného predplatiteľa (bez DPH) o viac ako 15 %,
b) minimálne trikrát v jednom kalendárnom štvrťroku nebol predplatiteľovi v deň vydania riadne doručený výtlačok (bezchybné výtlačky v zodpovedajúcom počte) a tieto vady boli riadne a včas reklamované.
8.5 Vydavateľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ budú opakovane vznikať problémy pri platobnom styku s predplatiteľom z dôvodu na strane predplatiteľa (uvedenie nesprávnych údajov v objednávke alebo neupozornenie na nezrovnalosti v potvrdení objednávky, neoznámenie zmien alebo ich neskoré oznámenie vydavateľovi atď.), pokiaľ bude predplatiteľ v omeškaní s úhradou ceny za predplatné po dobu dlhšiu ako 30 dní alebo pokiaľ nebude predplatiteľ opakovane poskytovať súčinnosť pri prevzatí denníka (nebude možné denník doručovať). Predplatiteľ je však povinný uhradiť cenu za odobraté výtlačky, v opačnom prípade bude vydavateľ ďalej postupovať podľa bodu 7.7 a súvisiacich ustanovení všeobecných podmienok.
8.6 Ostatné zákonné či zmluvné dôvody pre odstúpenie zostávajú nedotknuté.
8.7 Výpoveď aj odstúpenie je nutné uskutočniť písomne s podpisom oprávnenej osoby (v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov naviac s pečiatkou). Vydavateľ je oprávnený v prípade, ak nedôjde k úhrade dlžnej čiastky ani po doručení upomienky na úhradu nezaplateného záväzku predplatiteľa, uskutočniť zastavenie doručovania s účinkami odstúpenia.
8.8 Odstúpením zaniká zmluvný vzťah zo zmluvy o predplatnom s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane alebo k neskoršiemu dátumu v odstúpení uvedenom. Pri odstúpení formou uvedenou v bode 8.7 druhá veta zaniká zmluvný vzťah v deň, kedy vydavateľ zastaví doručovanie.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
9.1 Úkony a oznámenia predplatiteľa voči vydavateľovi a naopak môžu byť uskutočnené písomne, ústne a inak, a doručované poštou, osobne, faxom, e-mailom, telefonicky a inak, ak nevyplýva z ostatných ustanovení upravujúcich zmluvu o predplatnom povinnosť určitej formy úkonu alebo oznámenia a jeho doručenia (ak nie je dojednaná forma alebo spôsob doručenia dodržaný, je taký úkon alebo oznámenie účinné, len ak preukáže strana, ktorá ho urobila, že sa s ním druhá strana zoznámila, to neplatí pre zmeny a zrušenia zmluvy o predplatnom). Iné kontaktné spojenia než sídlo vydavateľa uvedené v časti A sú pre účely zmluvy o predplatnom zverejnené v tiráži titulov vydavateľstva.
9.2 Pre doručovanie písomností vydavateľovi platí, že sa uskutočňuje e-mailom alebo doručením poštovej zásielky na adresu sídla vydavateľa alebo neskôr vydavateľom oznámenú (napr. v tiráži titulov) predplatiteľovi. Doručovanie písomností predplatiteľovi sa vykonáva na adresu platcu uvedenú v objednávke alebo neskôr v písomnej podobe oznámenú vydavateľovi. V prípade predplatiteľov – právnických osôb je možné vždy doručovať písomnosti do sídla uvedeného v obchodnom alebo inom príslušnom registri, v ktorom je predplatiteľ zapísaný. Pri doručovaní poštou platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa vráti odosielateľovi ako nedoručená (ako nevyzdvihnutá alebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručenia, napr. „adresát neznámy“, „adresát presťahovaný“, „zmena adresy“ a pod.)

Časť C
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom upravujúce službu predplatného v dobe od 1.5.2014 a účinnosť týchto všeobecných podmienok sa stanovuje na dobu neurčitú.
2. Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto všeobecných obchodných podmienok a zmenené všeobecné podmienky zverejniť na svojej internetovej stránke najmenej 30 dní pred ich účinnosťou. Pokiaľ predplatiteľ so zmenou všeobecných podmienok nesúhlasí, je oprávnený zmluvu o predplatnom vypovedať ku dňu účinnosti zmeny zaslaním písomnej výpovede vydavateľovi tak, aby mu bola doručená najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny. To neplatí počas trvania záväzku zo zmluvy uzavretej v rámci marketingovej akcie, pokiaľ nie je v týchto všeobecných podmienkach stanovené inak.
3. Vydavateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť prílohu č. 1 tým však nie sú dotknuté zmluvy o predplatnom uzatvorené do tej doby.
4. Zvláštne dojednania medzi vydavateľom a predplatiteľom / platcom odchyľujúce sa od týchto všeobecných podmienok majú prednosť.