Petit Press

Mobilná reklama na Sme.sk

Nižšie uvádzané možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk sú informatívne, netvoria kompletný zoznam možností a neobsahujú podrobnú technickú špecifikáciu ani pravidlá pre tvorbu podkladov inzercie. Aktuálne produkty nájdete v Cenníku plošnej reklamy na Sme.sk platnom od 1.11.2016 TU.

Popis možností reklamy na Sme.sk v mobilných zariadeniach

Square 300 x 300
Formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky  na mobilných zariadeniach (tablety a mobilné telefóny iOS (iPhone), Android), alebo aj pri zmenšení okna prehliadača na PC (v responzívnom dizajne Sme.sk). Viac informácií - Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk dostupné TUNáhľad umiestnenia formátu Square (300 x 300) TU. Ceny formátu 300x300 pre mobilné zobrazenie TU.

Vedeli ste, že prostredníctvom mobilných zariadení navštevuje mesačne SME.sk 1 107 199* reálnych užívateľov, tj. každý druhý užívateľ využívajúci mobilné zariadenia na prehliadanie internetových stránok? Viac aj v článku Možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk.
* Zdroj: AIMmonitor, návštevníci celkom, júl, 2016.

Sme.sk ponúka aj štandardné bannerové formáty, textovú reklamu a videoformáty.

Späť na prehľad online produktov

Späť k cenníkom reklamy

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
          BlogFacebookTwitter
          Máte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa.